Japan’s Permanent Residency

d00304_list1647479750.jpg

Ang Permanent residence ay ang pinaka-mataas na uri ng status of residence para sa mga non-Japanese na nakatira sa Japan. Para makapag-apply nito, may mga nakatakdang kundisyon at hindi basta-bastang nabibigay ito. Kapag ikaw ay nakapamuhay sa Japan ng maayos, walang criminal record, may kakayahang itaguyod ang sarili pampinansyal at nagbabayad ng tax
ay nakikita ito bilang isang benefit na makakatulong sa Japan at karapatdapat na mamalagi sa bansa bilang isang permanent resident.

Sino ang pwedeng mag-apply?

Kailangang matugunan ang mga sumusunod na  requirements upang makapag-apply ng Permanent Residence Visa :

● Walang criminal record o hindi na sentensiyahang makulong at tinutugon ang public duties katulad ng pagbabayad ng taxes
● Nabigyan ng maximum period of stay under ng iyong visa category
● Hindi makakapinsala sa kalusugan ng ibang tao sa public health point of view
● Nakatira continously sa Japan ng 10 years at higit pa.
a) 5 taon o higit pa under work visa
b) 5 taon at higit pa under:
“ Spouse or Child of Japanese National ” visa
“ Spouse or Child of Permanent Resident ” visa
“ Long Term Resident ” visa

* kapag bumalik sa sariling bansa ng Christmas o iba pang okasyon ng sandaling panahon lamang under ng isang special re-entry permit, iko-consider pa din itong “ continuously na nakatira sa Japan “.
* Ang 10 years na requirement ay maaaring mabalewala kapag tumugma ng alin sa mga sumusunod:
● Kapag kasal ng 3 taon o higit oa sa isang Japanese national, Permanent Resident o Special Permanent Resident at nakatira sa Japan ng 1 taon o higit pa.
● Nakatira sa Japan ng 1 taon at higit pa bilang isang child of Japanese national, Permanent Resident or Special Permanent Resident
● Nakatira sa Japan ng 5 years o higit pa bilang isang Long Term Resident o isang refugee
● Nakatira sa Japan ng 5 taon at higit pa at na-recognize na may considerable contribution sa Japan sa larangan tulad ng diplomatic, economic / industrial, cultural / art, education, research at sports, atbp.

Subalit kapag ang kasalukuyang visa ay “ Spouse or Child of Japanese National ” “ Spouse or Child of Permanent Resident ” ” Spouse or Child of Special Permanent Resident “, ikaw ay exempted sa condition 1 at 2 na nakasaad sa itaas at kapag ikaw ay recognized bilang isang refuge, ekemoted din sa condition 2 sa itaas.

Dahil ang visa na ito ay napaka  beneficial para sa non-Japanese, kadalasan pinipeke ng mga applicant ang mga dokumento, kaya’t nag-iingat ang immigration at masusing isinusuri ang mga dokumento. (Kadalasan tumatagal ng 6 na buwan bago lumabas ang resulta ng aplikasyon)

Paano at saan maga-apply ng Permanent Residence visa?

Kapag sa palagay mo ay natugunan mo ang lahat ng kundisyon, kailangan mong kompletuhin angvrequirements at mag fill-up ng registration form (available ito sa immigration)

Subalit minsang ay nag iiba ang mga kundisyon depende sa sitwasyon ng tao, kaya’t mas mabuti na kumunsulta muna sa immigration office first.

Ito ang mga requirements:

  • Application form for Permanent Residence
  • A portrait photo ( 4cm x 3cm )
  • A certificate of Family Registry ( Koseki tohon ) of your Japanese spouse/parents
  • A residence record of the entire family ( Jumin hyou ) of your Japanese spouse/parents
  • Your certificate of employment ( Zaishoku shoumei sho ) or your Japanese spouse
  • Your most recent tax payment certificate ( Nouzei shoumei sho / Kazei shoumei sho ) or your Japanese spouse
  • A passport and residence card ( Zairyu card )
  • A letter of guarantee

* Your Japanese spouse o japaneses national o oermannet resident ang pwedeng mag guarantor. Ang seal / stamp ( Hanko) at written reasons
* hindi ito mandatory ngunit mas makabubuti na ihansa ito.

* Fee : 8000 yen para sa pagkuha ng  Permanent Residence at bayad sa revenue stamps.
* Hindi na ibabalik ang mga dokumento na ipinasa.
* Mangyaring i-submit ang mga documents / certificates na na-issue sa loob ng 3 buwan prior sa araw ng aplikasyon.
* kapag ang mga dokumento ay nakasulat sa ibang language mangyaring ipa translate ito sa Japanese.
* kapag na kumpleto na ang mga requirements, makabubuting i-photocopy lahat ito.

Kapag na prepare na ito, dalhin sa immigration at ipasa ang application o di kaya maaaring ipa asikaso ito sa isang nationally licensed immigration lawyer ( gyoseishoshi ).

After 6 na buwan, aaprubahan ng immigration office kapag walang nakitang issue sa application forms at mga ipinasang documents.

unnamed (4)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s